سایر محصولات

محصولات باغی 

رقم ژاپنی در سطح حدود 10 هکتار در واحد سیدان با تناژ تولیدی سالانه حدود 100 تن

در ارقام ردهاون، سرخابی، اسپرینگ تایم، آلبرتا و شبرنگ در سطح حدود 19 هکتار در واحدهای سیدان شیراز و ماهان کرمان با تناژ تولیدی سالانه حدود 250 تن

اصفهان در سطح 20 هکتار در واحد ماهان کرمان با تناژ تولیدی سالانه حدود 300 تن

رقم کرجی در سطح حدود 4 هکتار در واحد ماهان کرمان با تناژ تولیدی سالانه حدود 10 تن

رقم سیگما در سطح 5 هکتار در واحد ماهان کرمان با تناژ تولیدی سالانه حدود 100 تن

رقم بیروتی و سانتاماریا در سطح 6 هکتار در واحد ماهان کرمان (نوثمر)

محصولات زراعی 

از جمله برنج، گندم، ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، پنبه و جو در سطح حدود 300 هکتار

از جمله برنج، گندم، ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، پنبه و جو در سطح حدود 300 هکتار

از جمله برنج، گندم، ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، پنبه و جو در سطح حدود 300 هکتار

از جمله برنج، گندم، ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، پنبه و جو در سطح حدود 300 هکتار

از جمله برنج، گندم، ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، پنبه و جو در سطح حدود 300 هکتار

keyboard_arrow_up