مبارزه تلفيقی با آفت هليوتيس در سطح 1200 هکتار از باغات پسته شرکت کشاورزی سيرجان بنياد

با بیان اینکه یکی از رویکردهای شرکت سیرجان بنیاد کاهش مصرف سموم شیمیایی در مبارزه با آفات است. مبارزه با آفت هلیوتیس در یک سیستم مدیریت تلفیقی با همکاری مرکز تحقیقات پسته کشور و پژوهشکده کشاورزی هسته ای کشور در دست اقدام است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سیرجان بنیاد، سطح حدود 1766 هکتار از اراضی شرکت به باغات پسته اختصاص دارد کنترل آفت هلیوتیس در سطح حدود 1200 هکتار از باغات به صورت تله های جمع آوری انجام که موجب تولید محصول سالم می شود و سلامت جامعه مصرف کنندگان را به همراه دارد.
این گزارش می افزاید آفت هلیوتیس بسیار پلی فاز بوده و روی میزبان های متفاوت زندگی می کند و در برخی سال ها در صورت مساعد بودن شرایط محیطی هجوم آن به باغات پسته چشم گیر می باشد.

keyboard_arrow_up