اسناد مناقصه تأمین لوازم و اجرای طرح آبیاری قطره ای واحد سیدان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد خرید لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات زیتون واحد سیدان را با مشخصات پیوست در اسناد مناقصه(شامل شرایط شرکت در مناقصه(فرم الف) ، لیست لوازم و عملیات نصب و اجرای پروژه(فرم ب) ، جدول زمان بندی اجرای طرح(فرم ج) و فرم سوابق کارهای اجرایی شرکت خود (فرم د)  ) از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از طریق این وب سایتو یا به آدرس: سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند.

حداکثر مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/02/23 می باشد .

برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک نمایید

keyboard_arrow_up